Dragon Ball Kai 1-97

Dragon Ball Kai 1-97 – Completed.

Ai đang down patch 1-60 ở topic kia thì có thể down tiếp bằng cái này.

http://www.nyaa.eu/?page=torrentinfo&tid=205750

Trang chính thức với link Mediafire ở đây:

http://forum.ani4free.com/showthread.php?t=603

Xong bản KAI, sau này sẽ cập nhật tiếp tục với bản Z.

Sẽ giữ seed liên tục cho cái này, down thong thả.

Related posts