Golden Time KOGA FANSUBS

Thông tin chi tiết

Số tập: 24
Thời gian: 24 phút
Thể loại: Comedy, Romance, Seinen
Sản xuất: J.C. Staff, Genco, Starchild Records, Sentai FilmworksL

Nhân Sự:
Trans: Thái, KuKhoa, Beam
Edit: Ducloi
Upload + Kara: ducloi, uploader KOGA
Effec: ducloi

Download

TV

Folder Mega

Ep 01 Google |
Safeshared
Ep 02 Google |
Safeshared
Ep 03 Google |
Safeshared
Ep 04 Google |
Safeshared
Ep 05 Google |
Safeshared
Ep 06 Google |
Safeshared
Ep 07 Google |
Safeshared
Ep 08 Google |
Safeshared
Ep 09 Google |
Safeshared
Ep 10 Google |
Safeshared
Ep 11 Google |
Safeshared
Ep 12 Google |
Safeshared

Ep 13 Google |
Safeshared

Ep 14 Google |
Safeshared

Ep 15 Google |
Safeshared

Ep 16 Google |
Safeshared

Ep 17 Google |
Safeshared

Ep 18 Google |
Safeshared

Ep 19 Google |
Safeshared

Ep 20 Google |
Safeshared

Ep 21 Google |
Safeshared

Ep 22 Google |
Safeshared

Ep 23 Google |
Safeshared

Ep 24 Google |
Safeshared

End

Related posts