Shingeki no kyojin KOGA FANSUBS

Thông tin chi tiết

Số tập: 25
Thời gian: 24 min/ep
Thể loại: Action, Drama, Fantasy,Super Power

Staff: Anh em nhà Koga

Download

TV

Torrent TV

Ep 01 Google
Ep 02 Google
Ep 03 Google
Ep 04 Google
Ep 05 Google
Ep 06 Google
Ep 07 Google
Ep 08 Google
Ep 09 Google
Ep 10 Google
Ep 11 Google
Ep 12 Google
Ep 13 Google
Ep 13.5 Google
Ep 14 Google
Ep 15 Google
Ep 16 Google
Ep 17 Google
Ep 18 Google
Ep 19 Google
Ep 20 Google
Ep 21 Google
Ep 22 Google
Ep 23 Google
Ep 24 Google
Ep 25 Google

Bản BD hardsub dành cắm TV
(Bản này là bản 1080p
hardsub có thể cắm TV xem)
Media Info:
Video – 1920×1080 @ crf 17
Audio – 2.0 AAC 355kbit
Bit Depth: 8 bit

Ep 01: Google | Safeshared

Ep 02: Google | Safeshared

Ep 03: Google | Safeshared

Ep 04: Google | Safeshared

Ep 05: Google | Safeshared

Ep 06: Google | Safeshared

Ep 07: Google | Safeshared

Ep 08: Google | Safeshared

Ep 09: Google | Safeshared

Ep 10: Google | Safeshared

Ep 11: Google | Safeshared

Ep 12: Google | Safeshared

Ep 13: Google | Safeshared

Ep 14: Google | Safeshared

Ep 15: Google | Safeshared

Ep 16: Google | Safeshared

Ep 17: Google | Safeshared

Ep 18: Google | Safeshared

Ep 19: Google | Safeshared

Ep 20: Google | Safeshared

Ep 21: Google | Safeshared

Ep 22: Google | Safeshared

Ep 23: Google | Safeshared

Ep 24: Google | Safeshared

Ep 25: Google | Safeshared

Blu-ray

Mega Folder
1080p | 720p

Ep 01
GG1080p | GG720p
Safe1080p | Safe720p
Ep 02
GG1080p | GG720p
Safe1080p | Safe720p
Ep 03
GG1080pv2 | GG720p

Safe1080pv2 | Safe720p
Ep 04
GG1080pv2 | GG720p

Safe1080pv2 | Safe720p
Ep 05
GG1080p | GG720p
Safe1080p | Safe720p
Ep 06
GG1080p | GG720p
Safe1080p | Safe720p
Ep 07
GG1080p | GG720p
Safe1080p | Safe720p
Ep 08
GG1080p | GG720p
Safe1080p | Safe720p
Ep 09
GG1080p | GG720p
Safe1080p | Safe720p
Ep 10
GG1080p | GG720p
Safe1080p | Safe720p
Ep 11
GG1080p | GG720p

Safe1080p | Safe720p
Ep 12
GG1080p | GG720p

Safe1080p | Safe720p
Ep 13
GG1080p | GG720p

Safe1080p | Safe720p
Ep 14
GG1080p | GG720p

Safe1080p | Safe720p
Ep 15
GG1080p | GG720p

Safe1080p | Safe720p
Ep 16
GG1080p | GG720p

Safe1080p | Safe720p
Ep 17
GG1080p | GG720p

Safe1080p | Safe720p
Ep 18
GG1080p | GG720p

Safe1080p | Safe720p
Ep 19
GG1080p | GG720p

Safe1080p | Safe720p
Ep 20
GG1080p | GG720p

Safe1080p | Safe720p
Ep 21
GG1080p | GG720p

Safe1080p | Safe720p
Ep 22
GG1080p | GG720p

Safe1080p | Safe720p
Ep 23
GG1080p | GG720p

Safe1080p | Safe720p
Ep 24
GG1080p | GG720p

Safe1080p | Safe720p
Ep 25
GG1080p | GG720p

Safe1080p | Safe720p
End

Note: Mới updet lại ep 14 -> 16 bản 8 bit nha, bản lúc trước là 10 bit, hí hí hí

Related posts