To Love-ru Darkness KOGA FANSUBS

Thông tin chi tiết

Số tập: 12
Thời gian: 24 min/ep
Thể loại: Comedy, Fantasy, Romance, Seinen, echi 17,9+

Nhân sự: Anh em nhà Koga

Download

TV Series

OST

Ep 01 Google
Ep 02 Google
Ep 03 Google
Ep 04 Google
Ep 05 Google
Ep 06 Google
Ep 07 Google
Ep 08 Google
Ep 09 Google
Ep 10 Google
Ep 11 Google
Ep 12 Google

Bản BD hardsub dành cắm TV
(Bản này là bản 1080p
hardsub có thể cắm TV xem)
Media Info:
Video – 1920×1080 @ crf 17
Audio – 2.0 AAC 255kbit
Bit Depth: 8 bit

Ep 01: Google | Safeshared

Ep 02: Google | Safeshared

Ep 03: Google | Safeshared

Ep 04: Google | Safeshared

Ep 05: Google | Safeshared

Ep 06: Google | Safeshared

Ep 07: Google | Safeshared

Ep 08: Google | Safeshared

Ep 09: Google | Safeshared

Ep 10: Google | Safeshared

Ep 11: Google | Safeshared

Ep 12: Google | Safeshared

Bluray

Media Info:
Video – 1920×1080 @ crf 16 ; 1280×720 @crf 16
Audio – 2.0 FLAC

Mega Folder
1080p | 720p

Ep 01
Google 1080p | Google 720p
Safe 1080p | Safe 720p

Ep 02
Google 1080p | Google 720p
Safe 1080p | Safe 720p

Ep 03
Google 1080p | Google 720p
Safe 1080p | Safe 720p

Ep 04
Google 1080p | Google 720p
Safe 1080p | Safe 720p

Ep 05
Google 1080p | Google 720p
Safe 1080p | Safe 720p

Ep 06
Google 1080p | Google 720p
Safe 1080p | Safe 720p

Ep 07
Google 1080p | Google 720p
Safe 1080p | Safe 720p

Ep 08
Google 1080p | Google 720p
Safe 1080p | Safe 720p

Ep 09
Google 1080p | Google 720p
Safe 1080p | Safe 720p

Ep 10
Google 1080p | Google 720p

Safe 1080p | Safe 720p

Ep 11
Google 1080p | Google 720p

Safe 1080p | Safe 720p

Ep 12 END
Google 1080p | Google 720p

Safe 1080p | Safe 720p

Related posts